Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:
• księga uczniów
• ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
• ewidencja akt osobowych pracowników,
• księga kontroli wewnętrznej,
• księgi protokołów Rady Pedagogicznej
• księgi arkuszy ocen,
• księgi inwentarzowe,
• księga kontroli sanitarnych,
• księga druków ścisłego zarachowania,
• rejestr zamówień publicznych i remontów,
• rejestr zarządzeń wewnętrznych,
• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr stypendiów socjalnych,
• rejestr protokołów pokontrolnych,
• rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
• rejestr wypadków słuchaczy i pracowników,
• rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
• rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Osoba starająca się o duplikat dokumentów (legitymacji, świadectwa) składa podanie w sekretariacie szkoły (druk do pobrania w sekretariacie). Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.

Dane do wpłaty/przelewu:

Do wniosku należy dołączyć: 1 aktualną fotografię legitymacyjną, dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (aktualnie wynosi 9 zł).

Konto: Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka tytułem: „Duplikat legitymacji”
PKO BP nr 561020 2313 0000 3402 0515 6759


tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Nowaka, kl. 1 f )

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 wystawia szkoła.

Dane do wpłaty/przelewu: 

Konto: Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka tytułem: „Duplikat świadectwa”

PKO BP nr   561020 2313 0000 3402 0515 6759
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Nowaka, kl. I f).

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem linku http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki


Ta strona została wyświetlona 1 233 razy.