Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:
– zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
– przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
– przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych,
– realizację przyjętego szkolnego zestawu programów,
– zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący szkołę: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dyrektor: mgr Marzena Filipowska


Ta strona została wyświetlona 1 234 razy.