Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1243 z późn. zm.)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ogólny opis

Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.
Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona.
Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:

Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:

Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.

Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.


W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

Wymagane dokumenty

Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien zawierać co najmniej:

2. Wypełniony formularz wniosku
3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
Przesłać pocztą elektroniczną na adres urzędu.
Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

UWAGA

Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd poprzez platformę PeUP.

Przesyłając wniosek pocztą tradycyjną należy go wysłać na adres:

1. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Staszica 2 , 40-230 Katowice w godzinach pracy sekretariatu tj.: PONIEDZIAŁEK 7:30 – 15:30 WTOREK 7:30 – 15:30 RODA 7:30 – 15:30 CZWARTEK 7:30 – 15:30 PIĄTEK 7:30 – 15:30

 2. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zs1.katowice.pl  (pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia). 

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Poniżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:

1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument).
2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

Opłaty

Opłatę można nałożyć, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ustalaniu opłat uwzględnia się:

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Na żądanie wnioskodawcy wskazuje się sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.


W przypadku wystąpienia ewentualnych opłat, po przyjęciu oferty określoną w niej kwotę należy wpłacić sekretariacie szkoły.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

  1. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku.
  2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
  3. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

        4.Oferta:

Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

1. Sposoby rozpatrzenia wniosku:


2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z szkołą osobiście.
Telefonicznie: 32 255 20 84
Za pomocą emaila: sekretariat@zs1.katowice.pl


Ta strona została wyświetlona 669 razy.