Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna » Nabór na stanowisko: samodzielny referent administracyjny »

Nabór na samodzielnego referenta administracyjnego

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta administracyjnego

 

Warunki pracy

Miejsce pracy: Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2

Wymiar etatu: 1,00 etatu

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagania dodatkowe

 

Zakres wykonywanych zadań nas stanowisku:

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1
im. gen. J. Ziętka lub drogą pocztową. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego” najpóźniej do 24 listopada 2017r. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły pod adresem: www.zs1.katowice.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie pod podany nr telefonu.

 

Dodatkowe uwagi

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr 32 255 20 84.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor:

                                                                                                   Mariola Marszolik

 


Ta strona została wyświetlona 1 090 razy.