Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Strona główna »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta administracyjnego

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta administracyjnego

data zamieszczenia ogłoszenia : 22.06.2022 r.

Warunki pracy

Miejsce pracy: Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2

Wymiar etatu: 1,00 etatu

Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony na 3 miesiące,

Wymagania niezbędne

•          wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, rachunkowość, finanse, administracja, zarządzanie;

•          minimum 3-letni staż pracy;

•          posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w obszarze administracyjno-kadrowym lub pracy w sekretariacie;

•          obywatelstwo polskie;

•          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

•          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

•          doświadczenie zawodowe w pracy w sekretariacie w jednostkach oświatowo- budżetowych;

•          znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program SIO, program sprawozdawczy GUS;

•          zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe

samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,

a także w zespole, wysoka kultura osobista;

umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

Zakres wykonywanych zadań nas stanowisku:

•          prowadzenie działu uczniowskiego;

•          wprowadzenie danych do SIO ;

•          realizacja zadań wynikających z Kodeksu Pracy- dział X art. 235;

•          zgłaszanie służbom remontowym Centrum Usług Wspólnych koniecznych do wykonania prac remontowych i napraw, których zakres przekracza możliwości rzemieślników szkolnych,

•          nadzór nad przestrzeganiem w szkole przepisów bhp i ppoż oraz stwarzanie warunków do ich przestrzegania;

•          prawidłowe i systematyczne zaopatrywanie szkoły w materiały biurowe, druki. Przedmioty trwałe i nietrwałe, pomoce dydaktyczne;

•          prowadzenie księgi obiektu i czuwanie nad przeprowadzaniem bieżących przeglądów technicznych obiektu;

•          sporządzanie umów i wystawianie faktur;

•          prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych, administracyjno- obsługowych szkoły;

•          prowadzenie dokumentacji sekretariatu szkoły zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

•          opracowanie sprawozdań statystycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoły;

•          prowadzenie naboru, koordynowanie działań w tym względzie;

•          wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

•          kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,

•          życiorys zawodowy /CV/ – odręcznie podpisany,

•          kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

•          kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum

•          3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,

•          kserokopie dokumentów potwierdzających okres 3-letniego doświadczenia zawodowego

•          w księgowości /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,

•          oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

•          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

•          osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

•          o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

podpisanych własnoręcznie  oraz opatrzonych klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie przez Administratora, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji lub nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzania danych

osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, z wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

Informujemy ,że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr im. Gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Patrycja Kaczmarczyk, e -mail bezpośredni : p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl

Dane osobowe kandydatów:

•          będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO);

nie będą udostępniane innym odbiorcom;

•          będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo:

•          dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO);

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

•          Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie naboru.

Dane osobowe zawarte w dokumentach  potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Wskaźnik zatrudnienia:

W czerwcu 2022  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka .

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego” najpóźniej do 5lipca 2022 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły pod adresem: www.zs1.katowice.pl

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie pod podany nr telefonu.

Dodatkowe uwagi

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr 32 255 20 84.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.

Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Marzena Maria Filipowska


Ta strona została wyświetlona 322 razy.