Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

Nabór na stanowisko: samodzielny referent administracyjny

Monika Ptak, · Kategorie: BIP

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta administracyjnego

Warunki pracy

Miejsce pracy: Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2

Wymiar etatu: 1,00 etatu

Rodzaj umowy – pierwsza umowa o pracę na czas określony na 3 miesiące,

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,

a także w zespole, wysoka kultura osobista;

umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

Zakres wykonywanych zadań nas stanowisku:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

podpisanych własnoręcznie  oraz opatrzonych klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie przez Administratora, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji lub nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzania danych

osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, z wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

Informujemy ,że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Patrycja Kaczmarczyk, e -mail bezpośredni : p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl

Dane osobowe kandydatów:

nie będą udostępniane innym odbiorcom;

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo:

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane osobowe zawarte w dokumentach  potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Zespół Szkół nr im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Wskaźnik zatrudnienia:

W lipcu 2021  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka .

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego” najpóźniej do 27 sierpnia 2021 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły pod adresem: www.zs1.katowice.pl

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie pod podany nr telefonu.

Dodatkowe uwagi

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr 32 255 20 84.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.

Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor:

Marzena Maria Filipowska